Test Tube

המעבדה הספרותית החלה לפעול בשנת הלימודים 2019-2020 במסגרת המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המעבדה, ראשונה מסוגה בישראל, משמשת חממה למחקר חישובי שיטתי בספרות עברית ובתחומים משיקים. היא משלבת פרספקטיבות חדשות עם גישות מסורתיות, ונשענת על עבודת צוות של חוקרים/ות ותלמידים/ות ממגוון דיסציפלינות מן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, ומהאוניברסיטה כולה.

בראש המעבדה עומד ד"ר איתי מרינברג-מיליקובסקי, חוקר ספרות עברית ומומחה למדעי הרוח הדיגיטליים. 

היסודות שלנו

Equalizer
חישוביות

אנו חותרים

לשילוב מושכל של מרכיבים חישוביים אמפיריים בתהליך המחקר.

אנו סבורים שמדעי הרוח הדיגיטליים צריכים למצוא מסילות ללב מדעי הרוח המסורתיים;

לשם כך עליהם להקפיד להיות נגישים מבחינה מעשית ומהותית, ולהכיר במורכבותו הייחודית של עולם מדעי הרוח.

Pencil and notepad
מחקר נגיש מבחינה טכנית וקונספטואלית
נטוע בעולמם של מדעי הרוח

אנו מבקשים לפרוץ את דגם החוקר הבודד האופייני למדעי הרוח, ולאמץ דפוסי עבודה שיתופיים יותר.

Desk
שיתופיות

מהנעשה במעבדה

בימת המעבדה

סדרה של ארבע הרצאות מקוונות בתחומים שונים של מדעי הרוח הדיגיטליים והמחקר החישובי

קול ל.קורא.ת

פרוייקט 'רומן מפתח' לחקר הרומן העברי יצא לדרך. גם את ואתה יכולים להשתתף! 

בקרוב בדפוס

מחקר טקסטואלי בעידן הדיגיטלי: תיאוריה ומעשה

איתי מרינברג-מיליקובסקי

הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה, 2020

מאמר חדש

Beyond Digitization: Digital Humanities and the Case of Hebrew Literature

Itay Mrienberg-Milikowsky

Digital Scholarship in the Humanities,

Oxford University Press, 2019

"...מה הפלא אפוא, כי נפשות מסוימות, יש להן צורך בשתי תמונות משלימות, שירית ומדעית, כדי להשיג איזה מובן וטעם של קיומן, וכי קירובן ההדוק של שתי תמונות אלו, הוא המחולל שחרור מיוחד של אנרגיה בתוכן?..."

אבנר טריינין, בין שירה למדע