top of page
Collaborating

הקורסים המפורטים להלן נלמדים מדי שנה במסגרת המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, והרישום להם פתוח לסטודנטים/ות מכל מחלקות הפקולטה. לצד קורסים אלה מתקיימות במהלך השנה גם סדנאות מעשיות בנושאים שונים (בכפוף למגבלות הקורונה), ולעתים גם הרצאות פתוחות של מרצים/ות אורחים/ות מהארץ ומחו"ל במסגרת 'בימת המעבדה הספרותית' ותוכנית 'המבחנה'. לפרטים נוספים כדאי לעקוב אחר העדכונים השוטפים באתר זה. למידע הנוגע להליך הרישום לקורסים אפשר לפנות לממונה על המנהל במחלקה לספרות עברית, גב' סיגל אדרי

על ספרים ומחשבים: מבוא למחקר ספרות חישובי

קורס לתואר ראשון | סמסטר א, יום ה, 10-12

האם מחשבים יכולים (לעזור לנו) לפרש ולנתח טקסטים ספרותיים? מחקר הספרות נתפס בדרך כלל, בצדק, כדיסציפלינה הומניסטית מובהקת. ניתוח ופרשנות של טקסטים ספרותיים, בהתאם לכך, מזוהים כפעולות סובייקטיביות הקשורות לחוויה האנושית המשתנה, ולרגישות הספרותית שלנו כקוראים וכקוראות. אף על פי כן, בשנים האחרונות הולכת ומתפתח תחום שכינויו הוא 'מחקר ספרות חישובי', המבקש לעסוק בספרות באמצעות מחשבים. קורס זה מציע מבוא תיאורטי, מעשי וביקורתי לתחום חדש זה, תוך התמקדות ביישומים אפשריים שלו בחקר הספרות העברית. הקורס אינו דורש ידע בתכנות או במדעי המחשב.

מעבדה ספרותית הלכה למעשה: ממחקר מסורתי למחקר חישובי

קורס לתואר שני | סמסטר ב, יום ג, 10-12

קורס מעשי מתקדם במדעי הרוח הדיגיטליים. הקורס מתקיים בחדר המעבדה הספרותית, ומלווה את הסטודנטים/ות בעריכת מחקר חישובי - מראשיתו ועד סופו - בהתאם לתחומי העניין של כל אחד ואחת מהם/ן. הקורס כולל שבעה מפגשים רגילים ושישה מפגשים המבוססים על השתתפות בסדרת 'המבחנה' - סמינר המעבדה הספרותית - במס, וכך מאפשר היכרות עם חוקרים/ות אורחים/ות ועם מיטב המחקר החישובי/דיגיטלי בעת הזאת. במוקד הקורס עומד התהליך שפרנקו מורטי כינה 'אופרציונליזציה', דהיינו, תהליך קביעת הפעולות המעשיות המתרגמות שאלת מחקר 'מסורתית' למדדים חישוביים שאפשר לנתח ולהעריך. הקורס משקיע מאמץ מיוחד ב'תרגום' מחקרים 'רגילים' לשפה דיגיטלית: בין היתר אנו קוראים יחד מאמרים נבחרים מן הדיסציפלינות השונות של מדעי הרוח - מאמרים שאין בהם ולו מרכיב חישובי מוצהר אחד - ובודקים, ראשית, כיצד אפשר היה לכתוב אותם מחדש מתוך פרספקטיבה דיגיטלית, ושנית, כיצד היתה משפיעה פרספקטיבה זו על מסקנות המחקר. מטרת הקורס היא לסייע לכל תלמיד/ת מחקר המעוניין/ת בכך להוסיף נדבך חישובי על מחקרו/ה, גם אם מחקר זה בכללותו נערך בכלים מסורתיים מובהקים.

bottom of page