top of page
Collaborating

הקורסים המפורטים להלן נלמדים מדי שנה במסגרת המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, והרישום להם פתוח לסטודנטים/ות מכל מחלקות הפקולטה. לצד קורסים אלה מתקיימות במהלך השנה גם סדנאות מעשיות בנושאים שונים (בכפוף למגבלות הקורונה), ולעתים גם הרצאות פתוחות של מרצים/ות אורחים/ות מהארץ ומחו"ל במסגרת 'בימת המעבדה הספרותית' ותוכנית 'המבחנה'. לפרטים נוספים כדאי לעקוב אחר העדכונים השוטפים באתר זה. למידע הנוגע להליך הרישום לקורסים אפשר לפנות לממונה על המנהל במחלקה לספרות עברית, גב' סיגל אדרי

מחשבים ורוח: מבוא ידידותי למדעי הרוח הדיגיטליים

 

קורס לתואר ראשון | סמסטר א, יום ג, 18-20

קורס זה מציע מבוא ראשוני למדעי הרוח הדיגיטליים, תוך התמקדות בסיכויים הגלומים בחקר הטקסט בעידן המחשב, כמו גם באתגרים ובסיכונים הכרוכים בו. הקורס משלב היבטים תיאורטיים ומעשיים: הוא מתאר את ההתפתחות ההיסטורית של התחום, וחותר להעניק לו מסגרת קונספטואלית רחבה, שתסייע להטמיעו בתוך שגרת המחקר הרגיל במדעי הרוח. הקורס דן במושגי היסוד של המחקר החישובי ומדגים אותם באמצעות טקסטים ממגוון דיסציפלינות; במקביל, הוא מכשיר את הסטודנטים/ות לעבודה עצמאית עם כלים דיגיטליים נגישים (שאינם דורשים ידע בתכנות או במדעי המחשב), מתוך פרספקטיבה הומניסטית ביקורתית.

מעבדה ספרותית הלכה למעשה: ממחקר מסורתי למחקר חישובי

קורס לתואר שני | סמסטר ב, יום ג, 18-20

קורס מעשי מתקדם במדעי הרוח הדיגיטליים. הקורס יתקיים בחדר המעבדה הספרותית, וילווה את הסטודנטים/ות בעריכת מחקר חישובי - מראשיתו ועד סופו - בהתאם לתחומי העניין של כל אחד ואחת מהם/ן. במוקד הקורס יעמוד התהליך שפרנקו מורטי כינה 'אופרציונליזציה', דהיינו, תהליך קביעת הפעולות המעשיות המתרגמות שאלת מחקר 'מסורתית' למדדים חישוביים שאפשר לנתח ולהעריך. כך, הקורס ישקיע מאמץ מיוחד ב'תרגום' מחקרים 'רגילים' לשפה דיגיטלית: אנו נקרא יחד מאמרים נבחרים מן הדיסציפלינות השונות של מדעי הרוח - מאמרים שאין בהם ולו מרכיב חישובי מוצהר אחד - ונחשוב, ראשית, כיצד אפשר היה לכתוב אותם מחדש מתוך פרספקטיבה דיגיטלית, ושנית, כיצד היתה משפיעה פרספקטיבה זו על מסקנות המחקר. מטרת הקורס היא לסייע לכל תלמיד/ת מחקר המעוניין/ת בכך להוסיף נדבך חישובי על מחקרו/ה, גם אם מחקר זה בכללותו נערך בכלים מסורתיים מובהקים.

bottom of page